chevroletbolt.hu
1188 Budapest, Bethlen Gábor utca 3/b

Adatvédelmi Tájékoztató


A tájékoztatás célja

Jelen adatvédelmi tájékoztatás célja, hogy a Lothrigel Imre E.V. (székhely: 1188 Budapest, Bethlen Gábor u.3/b; működési engedély szám: 14-1840/2/1998; adószám: 42934107-2-43; vállalkozói ig.szám: EV-308311) által a www.chevroletbolt.hu internetes oldalon (továbbiakban: weboldalon), valamint a székhelyünkön alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és erről közérthető formában az ügyfeleinket tájékoztassa. Az adatkezelési tájékoztató kizárólag az autóalkatrész kereskedelmi tevékenységünkkel összefüggésben értelmezhető.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Lothrigel Imre E.V.

Székhely: 1188 Budapest, Bethlen Gábor u.3/b.

Telefonszám: +36-1/2942694, +36-20/3325599

E-mail-cím: opeldaewoo@gmail.com

 

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adatot kivételesen kezelünk, tekintettel arra, hogy elsősorban egyéni vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, más jogi személyekkel állunk kapcsolatban és e kapcsolatok során személyes adatokhoz általuk sem férünk hozzá.

A honlapunkon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez a név és az elektronikus levelezése cím beírása szükséges.

Amennyiben magánszemély veszi igénybe a szolgáltatásainkat, a számlázási ill. szállítási név és cím kerül rögzítésre, manuálisan.

Telefonon érkező megkeresések esetén nem rögzítünk és nem tárolunk személyes adatokat.

Telefonon történő megrendelések esetén a számlázási ill. szállítási adatok kerülnek rögzítésre, manuálisan.

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Követő kódokat nem ágyaztunk be oldalunkba, remarketing tevékenységet nem folytatunk.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása a kapcsolatfelvételi és az ajánlatkérő űrlap kitöltése, valamint a hírlevélre feliratkozás esetén.

Az adatkezelést jogszabályi előírás alapozza meg a magánszemélyek részére kiállított számlák esetén. A számla kötelező tartalma a termék beszerzőjének neve és címe (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. tv. 169.  § e) pontja). A számviteli bizonylatok megőrzési ideje 8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés).

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használjuk fel.

A tudomásunkra jutott adatokat jelen tájékoztatásban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeljük, és azokat harmadik félnek nem adjuk át.

 

Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvételi űrlapon vagy ajánlatkérő űrlapon keresztül érkező személyes adatokat 10 napig tároljuk, ha ajánlatunkra nem érkezik válasz. A tárhelyünkön automatikus törlődik a levél, a levelezőrendszerünkből manuálisan és véglegesen töröljük.

A jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

 

Rendelkezés személyes adatokkal

Ügyfeleink bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban tájékoztatás kérhető, hogy ügyfeleink milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Tájékoztatás kérhető arról is, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatokat. Ezt a kérelmet 15 napon belül teljesítjük, az elérhetőségre küldött levélben.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül írásban kérhető, hogy módosítsuk ügyfelünk valamely személyes adatát (például megváltozott az e-mail cím).

A személyes adatot töröljük, ha annak kezelése jogellenes; ha ügyfelünk a személyes adatának törlését kéri; ha a személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy a személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és ha a személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban kérhető, hogy ügyfelünk személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az ügyfelünk megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait ne töröljük. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a tovább tároljuk a személyes adatot, ezt követően töröljük.

A bevezetésben megadott elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítunk, felhasználunk.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Lothrigel Imre E.V. a személyes adatokat a levelezőrendszerében tárolja, amely számítógépről elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokhoz Lothrigel Imre E.V. és munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

 

Az adatfeldolgozók

A személyes adatokat a következő adatfeldolgozók részére adjuk át:

Könyvelés:

Ezerszín Virág Kft (Hozzáférés a kiállított számlákhoz).

 

Csomagszállítás:

Magyar Posta Zrt (Hozzáférés a csomagküldéshez szükséges adatokhoz)

PoNexLog Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hozzáférés a csomagküldéshez szükséges adatokhoz)

 

A személyes adatok tárolása

A személyes adatok tárolása cégünk kizárólagos használatában álló számítógépen és tárhelyünkön történik. A tárhelyre történő belépés jelszóval lehetséges, amelyet Lothrigel Imre E.V. és munkatársai ismernek.

 

Egyéb információk

Amennyiben cégünk az adatkezelési elveket megsérti, ügyfelein a bíróság előtt gyakorolhatják jogérvényesítési lehetőségeiket, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett ügyfelünk lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Budapest, 2018.04.12.